Helsinki ice skating rink, Finland

Helsinki ice skating rink, Finland